سنبل الطیب و خواص آن طب سما
سنبل الطیب و خواص آن

سنبل الطیب و خواص آن

 

‏تیره سنبل الطیب Velerianceae‏ گیاهانی عموماً علفی یکساله یا پایا، به ندرت به صورت بوته های کم و بیش چوبی و غالباً دارای ساقه های منشعب اند. عموماً برگ هایی متقابل، ساده یا لوبدار و یا منقسم به قطعات برگچه مانند و درهر حال استیپول دار دارند. گلهای آنها نر ـ ماده یا منحصراً دارای یکی از اجزای اصلی گل (پرچم یا مادگی)، پلی گام، شامل قطعات ۵ تایی و به رنگهای سفید، گلی و یا سفید مایل به زرد است که معمولاً به صورت گرزنهای دو سویه مجتمع می باشند. از اختصاصات ساختمانی گل این گیاهان آن است که اولاً دارای کاسه بسیار کوچک اند به طوری که گاهی عاری از آن به نظر می رسند و ثانیاً جام گل آنها غالباً لوله ای یا قیفی شکل و دارای پهنکی منقسم ‏به لوبهای نامساوی و یا شامل دو لب متمایز است. ضمناً لوله جام گل در عده ای از آنها مانند Valeriana‏ ها، قوزدار و یا دارای دنباله مشخص می باشد. مادگی این گیاهان اصولاً شامل سه برچه است ولی غالباً یکی از آنها به حالت زایا باقی می ماند که آن نیز محتوی یک تخمک اپی تروپ می باشد. دو برچه دیگر معمولاً فاقد تخمک باقی می مانند.‏ تعداد پرچمهای این گیاهان، روی طرح اصلی گل باید ۵ باشد ولی چون همیشه پرچم ‏خلفی آنها از بین می رود، مجموعاً ۴ پرچم (حداکثر) در آنها مشاهده می گردد. عده ای از آنها نیز پرچمهای کمتر از ۴ و حتی یک پرچم دارند به طوری که مراحل تدریجی، کاهش تعداد پرچمها را می توان به خوبی در آنها مشاهده کرد. گرده افشانی در این گیاهان همیشه به کمک حشرات صورت می گیرد.