سنبل الطیب و خواص آن طب سما
سنبل الطيب و خواص آن

سنبل الطيب و خواص آن

 

‏تيره سنبل الطيب Velerianceae‏ گياهاني عموماً علفي يكساله يا پايا، به ندرت به صورت بوته هاي كم و بيش چوبي و غالباً داراي ساقه هاي منشعب اند. عموماً برگ هايي متقابل، ساده يا لوبدار و يا منقسم به قطعات برگچه مانند و درهر حال استيپول دار دارند. گلهاي آنها نر ـ ماده يا منحصراً داراي يكي از اجزاي اصلي گل (پرچم يا مادگي)، پلي گام، شامل قطعات 5 تايي و به رنگهاي سفيد، گلي و يا سفيد مايل به زرد است كه معمولاً به صورت گرزنهاي دو سويه مجتمع مي باشند. از اختصاصات ساختماني گل اين گياهان آن است كه اولاً داراي كاسه بسيار كوچك اند به طوري كه گاهي عاري از آن به نظر مي رسند و ثانياً جام گل آنها غالباً لوله اي يا قيفي شكل و داراي پهنكي منقسم ‏به لوبهاي نامساوي و يا شامل دو لب متمايز است. ضمناً لوله جام گل در عده اي از آنها مانند Valeriana‏ ها، قوزدار و يا داراي دنباله مشخص مي باشد. مادگي اين گياهان اصولاً شامل سه برچه است ولي غالباً يكي از آنها به حالت زايا باقي مي ماند كه آن نيز محتوي يك تخمك اپي تروپ مي باشد. دو برچه ديگر معمولاً فاقد تخمك باقي مي مانند.‏ تعداد پرچمهاي اين گياهان، روي طرح اصلي گل بايد 5 باشد ولي چون هميشه پرچم ‏خلفي آنها از بين مي رود، مجموعاً 4 پرچم (حداكثر) در آنها مشاهده مي گردد. عده اي از آنها نيز پرچمهاي كمتر از 4 و حتي يك پرچم دارند به طوري كه مراحل تدريجي، كاهش تعداد پرچمها را مي توان به خوبي در آنها مشاهده كرد. گرده افشاني در اين گياهان هميشه به كمك حشرات صورت مي گيرد.