قارچ

قارچ ها

قارچ معمولی   طبیعت : درجه سوم سرد و تر   افعال و خواص : خوردن پودر قارچ معمولی خشک شده ، اسهال معدی و زلق الامعاء را بهبود می بخشد. اکتحال مخلوط آب تازه قارچ معمولی و سرمه ، مقوی چشم است و به رفع بیاض ، جرب پلک ، جرب چشم و آب …

قارچ ها Read More »