قارچ ها

قارچ ها

 

قارچ – مگس

قارچ ها موجوداتی انگلی ، گاه هم زیست وبدون برگ وریشه اند. آنها همچون گیاهان ، بدون اندام حسی وحرکت ارادی ،تنهاروح نباتی دارند؛ ولی برخلاف گیاهان ، بدون سبزینه هستند ونمی توانند مواد آلی راسنتز کنند.قارچ ها ازلحاظ ظاهری بسیار متنوع اند:برخی بسیار کوچک وقابل مشاهده بامیکروسکوب هستند؛ولی بعضی قارچ ها حتی تا نیم متر ارتفاع دارند؛ برخی قارچ ها نیز سمی وبعضی خوراکی اند.

 

قارچ خوراکی

تاکنون حدود شانزده هزار گونه قارچی ثبت شده است که باتوجه به تفاوت ظاهری وساختاری آنها درخانواده هایی گوناگون طبقه بندی شده اند.