گیاهان

گیاهان

 درموردگیاهان چه میدانید؟

گیاهان، موجوداتی چندسلولی ،سبزینه دار وبدون اندان حسی وحرکت ارادی هستند .

درواقع گیاهان ، تنها روح نباتی دارند. آنها می توانند غذای خود راباموادخام غیرآلی و نورخورشید تولید کرده ، به صورت خودپرور زندگی کنند .

گیاهان ازلحاظ ظاهری ،بسیار متنوع اند ؛آنها بصورت بوته ، درختچه یادرخت ،باعمری یک ساله یاچندساله رشد می کنند .

اعضای مهمی که برای گیاهان مورد بحث قرار می گیرد معمولا شامل ریشه ،ساقه ، تنه ، برگ ،گل ،میوه ،تخم یا هسته است.

 

ویژگی وتفاوت گیاهان :

رشدریشه هرگیاه به صورت های گوناگون است ؛ رویش هایی مانند ریشه ساده، ضخیم ،نازک ،مخروطی شکل ،باانشعاب های کم ،بسیارمنشعب ،به صورت ساقه

زیرزمینی ،بهصورت غده زیرزمینی ، به صورت پیاززیرزمینی و…

نکته مهم دیگر ،اشاره به قسمت های تیغ داربرخی گیاهان است که اغلب بایکدیگر اشتباه می شود .

تیغ هایایجاد شده ازبافت پوسته درساقه گیاه که به تیغ مشهورند،مثل تیغ گیاه گل محمدی ؛

تیغ هایایجاد شده ازبافت ساقه گیاه که به خار مشهورند ، مثل خارگیاه خارشتر؛

تیغ هایایجاد شده ازبافت برگ گیاه که به تیغچه مشهورند ، مثل تیغچه گیاه خارمریم ؛

بعضی ازمحصولات گیاهی براثر فعالیت حشرات دیگر تولید می شوند ؛ این محصولات شامل گال ومان است.

گال ،براثر زندگی بعضی حشرات ،قسمتی ازبافت برخی گیاهان به صورت غیرطبیعی رشد می کند که به گال مشهوراست.

گال ، جزئی ازگیاه محسوب می شود وابتداسبز است ومانند بقیه اجزای گیاه ،رشد می کند .

تمام گال ها بسیار قابض اند؛ولی قدرت آنها متفاوت است ؛ مانند گزبار

مان ها شیرابه هایی قندی ،شیرین وچسبنده اند که براثر فعالیت حشرات روی برگ ،تنه وسرشاخه های گیاهان مرتعی وجنگلی ایجاد می شوند؛

مانند گزعلفی ،بیدخشت ، ترنجبین، شکرتیغال ،شیرخشت وگزنگبین.