تخفیفات ویژه

تصویر عرق گیاهی کرکاش

عرق گیاهی کرکاش ( سر درد )

7.5 % تخفیف

 

 

 

تصویر بابونه زردبند

قطره خوراکی بابونه زردبند

0.2 % تخفیف

 

 

تصویر روغن کنجد

روغن کنجد مهربانی

0.7 % تخفیف

 

 

 

 

 

اسپرکای (ضد انگل) طب سما

عرق گیاهی اسپرکای (ضد انگل )

21.3 % تخفیف

 

 

تصویر عرق گیاهی هفت بند

عرق گیاهی هفت بند ( ریزش مو )

18.8 % تخفیف

 

 

تصویر عرق گیاهی رماس

عرق گیاهی رماس ( بلغم )

3.8 % تخفیف

 

 

تصویر علف لیمو زردبند

قطره خوراکی علف لیمو زردبند

0.5 % تخفیف

 

 

تصویر گل محمدی زردبند

قطره خوراکی گل محمدی زردبند

1.9 % تخفیف

 

 

 

 

 

تصویر عرق گیاهی رافویه

عرق گیاهی رافویه (معده )

3.6 % تخفیف