تخفیفات ویژه

تصویر عرق گیاهی کرکاش

عرق گیاهی کرکاش ( سر درد )

۷.۵ % تخفیف

 

 

 

تصویر بابونه زردبند

قطره خوراکی بابونه زردبند

۰.۲ % تخفیف

 

 

تصویر روغن کنجد

روغن کنجد مهربانی

۰.۷ % تخفیف

 

 

 

 

 

اسپرکای (ضد انگل) طب سما

عرق گیاهی اسپرکای (ضد انگل )

۲۱.۳ % تخفیف

 

 

تصویر عرق گیاهی هفت بند

عرق گیاهی هفت بند ( ریزش مو )

۱۸.۸ % تخفیف

 

 

تصویر عرق گیاهی رماس

عرق گیاهی رماس ( بلغم )

۳.۸ % تخفیف

 

 

تصویر علف لیمو زردبند

قطره خوراکی علف لیمو زردبند

۰.۵ % تخفیف

 

 

تصویر گل محمدی زردبند

قطره خوراکی گل محمدی زردبند

۱.۹ % تخفیف

 

 

 

 

 

تصویر عرق گیاهی رافویه

عرق گیاهی رافویه (معده )

۳.۶ % تخفیف